O projektu

Spremenimo črno v zeleno Cilji projekta Utemeljitev projekta Aktivnosti Način izvedbe aktivnosti

Spremenimo črno v zeleno

Občina Moravske Toplice in Pomurje kot širša regija imata lepo oblikovano kulturno krajino in čisto okolje, kar postajata strateško zelo pomembni konkurenčni prednosti. Ker v občini ni težke industrije (glavne panoge so turizem, kmetijstvo in malo podjetništvo) in je njen večji del zaradi svoje visoke biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti uvrščen v območje zavarovane narave – Krajinski park Goričko in Natura 2000, predstavljajo eno izmed glavnih groženj divja ali tako imenovana črna odlagališča. S pomočjo projektnih aktivnosti bomo problem divjih odlagališč v občini Moravske Toplice rešili celostno ter s tem vplivali na izboljšanje kakovosti okolja. S pravilnim ravnanjem z odpadki bomo prispevali k zmanjšanju onesnaženosti človekovega okolja in tako k uresničitvi ciljev prvega prednostnega področja obeh finančnih mehanizmov.

Divja odlagališča pomenijo obsojanja vredna dejanja človeka, s katerimi se na najbolj primitiven način onesnažuje okolje. Kljub nekaterim sprejetim ukrepom pri ravnanju z odpadki (organiziran odvoz smeti gospodinjstev, ločeno zbiranje odpadkov), se nepremišljeno odlaganje odpadkov v občini Moravske Toplice žal še vedno pojavlja. In sicer ali kot posledica starih grehov in navad ali pa kot posledica še vedno nezadostne okoljske osveščenosti posameznikov. Zato smo se odločili, da bomo projektu pristopili dvostopenjsko. Na eni strani bomo s saniranjem divjih odlagališč poskrbeli za njihovo dejansko odpravo, na drugi pa bomo s preventivnimi ukrepi poskrbeli, da v prihodnje ne bi prišlo do ponovitve problema.

Projekt sodi v sklop prilagojenega in dolgoročno naravnanega upravljanja z okoljem občine Moravske Toplice, ki ima zaradi svoje lege (krajinski park, Natura 2000) poudarjen ekološki in socialni pomen (del regije z največjo stopnjo brezposelnosti). Zato je zaščita podtalnice površinskih voda, tal in habitatov Natura 2000 vrst ter ohranjanje ugodnega življenskega okolja prioritetna naloga, ki zahteva takojšnje ukrepe za odstranitev vseh dejavnikov, ki jih ogrožajo. Take "črne" točke, ki kazijo estetski videz pokrajine, povzročajo veliko točkovno onesnaženost, smrad in razvoj kužnih bolezni, je potrebno spremeniti nazaj v "zelene" točke, ter tako ohraniti predpogoj za dolgoročni razvoj pokrajine. Zelena občina Moravske Toplice brez črnih točk bi lahko postala zgled za širšo okolico, s čimer bi vplivi projekta prestopili meje občine.

Zavedati se namreč moramo, da ekoloških problemov ne moremo rešiti lokalno, ampak je zato potreben splošen konsenz vseh. 
Prenašam galerijo.
Za ogled strani potrebujete Flash Player
© Občina Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice - Norway Grants
Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma

Občina Moravske Toplice    Tel.: +386 (0)2 538 15 00    Fax.: +386 (0)2 538 15 02    Internet: www.moravske-toplice.si

Produkcija: Interplanet