O projektu

Spremenimo črno v zeleno Cilji projekta Utemeljitev projekta Aktivnosti Način izvedbe aktivnosti

Utemeljitev projekta

V Sloveniji predstavlja malo manj kot 2000 evidentiranih in še enkrat toliko neodkritih divjih oziroma tako imenovanih črnih odlagališč veliko in stalno nevarnost za okolje. Človek s svojim nevestnim, včasih tudi objestnim ravnanjem z odpadki večkrat povzroči večjo ali manjšo ekološko katastrofo. Divja odlagališča pomenijo obsojanja vredna dejanja človeka, s katerimi se na najbolj primitiven način onesnažuje že tako preveč obremenjeno okolje. Tak brezobziren odnos posameznih ljudi do narave nas zavezuje, da skušamo vplivati na vedenjske vzorce in ta odnos spremeniti.

Tudi v občini Moravske Toplice se nepremišljeno odlaganje odpadkov na divja odlagališča v naravi žal še vedno ponavlja. Medtem, ko so se številna naselja v občini zadnja leta "pomladila", polepšala, se je na teh lokacijah čas kar ustavil. Poleg smradu in iznakažene pokrajine, divja odlagališča povzročajo veliko točkovno onesnaženost in pomenijo povečane možnosti razvoja kužnih bolezni ter ogrožanje rastlin in živali na lokaciji odlaganja.

V povezavi s tem izpostavljamo 3 probleme:

1. Zaščita podtalnice

Vsak izmed nas je že videl kakšno divje odlagališče. Največkrat ob gozdu, potoku ali pa celo ob jezeru. Na njih ponavadi opazimo zapuščene avtomobile ali njihove rezervne dele ter druge večje smeti, ki so vidne že od daleč. Ko stopimo bližje postane situacija še hujša. Pogled nam zastirajo razne plastične in pločevinaste posode v katerih je bilo olje, barva, škropivo,... Po pravilu so te posode odprte in seveda tudi prazne kar pomeni, vsaj v večini primerov, da je iz njih v naravo iztekla škodljiva tekočina. Ob takem izlitju v naravi pride - v nekaterih primerih - do onesnaženja podtalnice, iz katere se črpa voda za našo vsakdanjo potrošnjo. Po podatkih Agencije RS za okolje imamo v Pomurju eno najbolj onesnaženih podtalnic (dušikove spojine, fenoli, mineralna olja, težke kovine,...), s tem pa tudi onesnaženo podtalnico. Z vidika občine Moravske Toplice je zato prioritetna naloga dolgoročna zaščita dveh zelo pomembnih vodnih zajetij v Prosenjakovcih in Vučji Gomili.

2. Zaščita tal

O onesnaženosti tal smo zaradi pomanjkanje kvantitativnih podatkov prisiljeni sklepati na osnovi posrednih kazalcev. Zaskrbljujoče stanje kvalitete podtalnice kaže na velike količine nanesenih škodljivih snovi s strani onesnaževalcev na različne površine. Nevarne snovi, ki so nakopičene na divjih odlagališčih, se postopoma ali pospešeno izpirajo v podtalnico in na ta način ogrožajo človeka in okolje.

3. Zaščita naravnih habitatov in površinskih voda z ohranitvijo rastlin in živali

Večji del območja, ki bo deležno koristi projekta leži v Krajinskem parku Goričko (zaščiteno varstveno območje, Natura 2000). Zato je ohranjanje naslednjih habitatov zaradi dolgoročnih razvojnih prednosti neokrnjene pokrajine še toliko bolj pomembno:
  • polsuhi in suhi travniki (izpostavljamo endemično obliko dišečega volčina, redko kuščarico, divje orhideje,...)
  • gozdovi (značilni borovi in bukovi gozdovi, veliko vrst gob, srnjad in divje svinje, netopirji,...)
  • vode in potoki (neregulirani, v naravnem ali polnaravnem stanju, gorička vidra - edina vidra v Sloveniji, ogrožena vrsta medicinske pijavke, močerad, 44 različnih vrst kačjih pastirjev, potočni rak jelševec, zelo ogroženi sta tudi čapljica in bela štorklja)
  • jezera (značilno visoko šašje)
  • mokrišča (v Motvarjevcih, močvirsko visoko stablikovje, trstišča, rogozja in ježkovja, rumena maslenica, metulji - cekinčki in modrini)
  • polja, sadovnjaki in vinogradi (mak, plavice, kamilica, senožetni visokodebelni sadovnjaki, 174 vrst ptic - mednarodno zelo pomembni veliki skovik in hribski škrjanec).
Na divjih odlagališčih v naši občini je možno zaslediti vse vrste odpadkov. Če jih razdelimo na vrste odpadkov glede na njihov nastanek so to:

  1. gospodinjski ali komunalni odpadki (papir, karton, steklo, keramika, tekstil, kovine, plastika, gume, organski odpadki, pepel,...)
  2. industrijski odpadki: 
  • Nevarni (odpadna olja, ostanki barv in lakov, strjena lepila in smole, ostanki agrokemičnih sredstev, ...)
  • Posebni (gradbeni odpadki, umetne mase, ...).

Posebej na tem mestu izpostavljamo, da smo pri ogledu odlagališč naleteli na nekatere odpadke, ki še posebej bodejo oči in nos ter pomenijo neposredno grožnjo zdravju občanov: stare akumulatorske baterije, stari avtomobili, živalske kože, odpadna olja, embalaža škropiv, pločevinke z ostanki barv, ...

Z izvedenim projektom bomo dokazali, da je možno celostno rešiti problem divjih odlagališč v občini Moravske Toplice, ter tako na eni strani zmanjšati tveganja, ki izhajajo iz onesnaženega okolja (podatlnica, bolezni,...) na drugi pa poskrbeli, da se izognemo potencialnim škodam za okolje v prihodnosti.
Prenašam galerijo.
Za ogled strani potrebujete Flash Player
© Občina Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice - Norway Grants
Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma

Občina Moravske Toplice    Tel.: +386 (0)2 538 15 00    Fax.: +386 (0)2 538 15 02    Internet: www.moravske-toplice.si

Produkcija: Interplanet