O projektu

Spremenimo črno v zeleno Cilji projekta Utemeljitev projekta Aktivnosti Način izvedbe aktivnosti

Aktivnosti

Ekološka ozaveščenost občanov:

Študija o ekoloških in okoljskih problemih občine Moravske Toplice bo služila kot okvirni dokument na podlagi katerega bodo izvedene ostale dejavnosti v tej točki.

Delavnice (animacijsko, motivacijske in izobraževalne dejavnosti z namenom informiranja ciljnih skupin o problemih in potrebnih ukrepih za zaščito okolja). Delavnice bomo izvedli v vrtcih, osnovnih šolah in drugih lokalnih organizacijah v občini.

Z razstavami slik divjih odlagališč bomo skušali šokirati javnost in vplivati na bolj ozaveščeno percepcijo ciljnih skupin o divjih odlagališčih.

Anketa o okoljski osveščenosti bo izvedena na začetku in koncu projekta in bo služila za preverjanje učinkov projektnih aktivnosti pri ciljnih skupinah.

Izdelava promocijsko-ozaveščevalnih zloženk in izdaja 10.000 izvodov, ki bodo olajšali predstavitveno komponento problematike ciljnim skupinam.

REZULTAT: Preko izvedenih aktivnosti povečana okoljska ozaveščenost ciljnih skupin, izdane brošure, izvedene razstave,...


Sanacije

  • Izdelava študije "Divja odlagališča v Občini Moravske Toplice" z akcijskim načrtom sanacij odlagališč (topografska in fotografska dokumentacija o divjih odlagališčih), ki bo služila kot podlaga sanacijam in bo odprtega tipa (omogočeno sprotno ažuriranje podatkov o odlagališčih preko spletne aplikacije).
  • Analiza tal in vode na izbrani lokaciji bo služila kot predstavitev točkovne onesnaženost pred in po sanaciji divjih odlagališč.
  • Kompletna sanacija 18 evidentiranih in vsaj 10 še neevidentiranih divjih odlagališč v skupni velikosti vsaj 3500 m3 odpadkov (odvoz odpadkov, rekultivacija, ureditev nabrežin, postavitev tabel).

REZULTAT: Saniranih in urejenih vsaj 28 divjih odlagališč, 2 analizi tal in vode, izdelana študija z akcijskim načrtom sanacij in sistemom monitoringa.


Preventivni ukrepi

OPIS: S temi ukrepi bomo dosedanjim kršiteljem omogočili alternativo odlaganju smeti v naravi, ter jih tako usmerili na pravilno ravnanje z njimi.
  • Odvoz kosovnih in nevarrnih odpadkov (po vseh 28 krajih v občini).
  • Vsesplošna občinska čistilna akcija in čistilne akcije na mikrolokacijah posameznih vodotokov in gozdov.
  • Ureditev ekoloških otokov in zasaditev dreves na območju Občine Moravske Toplice.
  • Ureditev zelene poti ob potoku Lipnica in ureditev učno-ozaveščevalnega parka
  • Zbiraj ločeno (tekmovanje za šole in vrtce).

REZULTAT: 2x odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, 12 čistilnih akcij, 20 urejenih ekoloških otokov in 200 na novo zasajenih dreves, urejena tematska pot in učni park, izvedeni 2 tekmovanji v ločenem zbiranju odpadkov.
Prenašam galerijo.
Za ogled strani potrebujete Flash Player
© Občina Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice - Norway Grants
Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma

Občina Moravske Toplice    Tel.: +386 (0)2 538 15 00    Fax.: +386 (0)2 538 15 02    Internet: www.moravske-toplice.si

Produkcija: Interplanet