O projektu

Spremenimo črno v zeleno Cilji projekta Utemeljitev projekta Aktivnosti Način izvedbe aktivnosti

Način izvedbe aktivnosti

Pri preventivnih ukrepih bomo tako k sodelovanju poskušali pritegniti krajevne skupnosti, osnovne šole, vrtce, turistična društva in ostale subjekte, ki združujejo javne interese domačega prebivalstva. Kot eno izmed projektnih nalog smo si zadali vključitev teh organizacij v izvajanje posameznih projektnih aktivnosti ter v sistem stalnega monitoringa ogroženih območij.

Pri sanacijah obstoječih divjih odlagališč bomo povabili k sodelovanju čim bolj izkušenega zunanjega izvajalca oziroma podjetje, ki ima na področju ravnanja z odpadki dostop do najnovejše tehnologije in vrhunske tehnične opreme za reševanje vseh problemov, povezanih s področjem ravnanja z odpadki.  Pri tem bomo v projektu uporabili vse možne ukrepe za odstranitev divjih odlagališč in dolgotrajno rešitev te problematike.

Tako bomo pri sami sanaciji poleg odvoza odpadkov in ureditve lokacije, s postavitvijo nabrežin dodatno zaščitili odlagališče pred nadaljnjim onesnaževanjem oziroma onemogočili enostaven dostop do njega. Postavitev tabel brez nabrežin se je do sedaj izkazala za nezadosten ukrep za preprečitev nadaljnjega odlaganja odpadkov v naravi, medtem ko so se nabrežine že pokazale kot dobra praksa v drugih občinah. S preventivnimi ukrepi (odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, ureditev ekoloških otokov, čistilne akcije,...) bomo dosedanjim kršiteljem omogočili, da jim postane pravilno odlaganje odpadkov bolj enostavno in dostopno kot dosedanje odlaganje odpadkov v naravi.

Za evidentiranje divjih odlagališč bomo uporabili enostaven in enoten popis vseh odlagališč. Te bomo skušali prenesti v spletno aplikacijo, preko katere bo lahko uporabnik hitro in enostavno vnesel podatke o posameznem odlagališču in jih tudi sprotno ažuriral. Skupaj s spletno stranjo kjer bo opisana problematika in predstavljene projektne aktivnosti ter primeri dobre prakse bo aplikacija služila monitoringu ogroženih območij in bo koristen pripomoček tako občanom kot pristojnim inšpekcijskim službam. 

Na drugi strani se je pokazalo, da edino in najboljšo trajno rešitev problematike predstavlja nenehno informiranje, osveščanje in izobraževanje prebivalcev o pravilnem ravnanju z odpadki. Posebej veliko pozornost je treba nameniti mladim in jih že v rani mladosti poučiti o škodljivosti nepravilnega upravljanja z okoljem.

Poskrbeli bomo tudi, da bodo na delavnicah kot predavatelji nastopali strokovnjaki iz različnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem varovanja okolja. Pri izdelavi študije o ekoloških problemih bomo skušali izkoristiti sodelovanje čim širšega kroga občanov, saj bomo le tako dobili široko sliko o okoljskih problemih v občini, saj se nam ne zdi primerno, da bi tako študijo oblikovali brez natačnega poznavanja specifične lokalne problematike.

Za preverjanje ekološke osveščenosti občanov smo kot primerno izbrali metodo terenskega opravljanja anket in enostavne statistične analize pridobljenih podatkov. Sklepanje na podlagi drugih kazalcev in sekundarnih podatkov se nam zdi manj objektivno. Za povečanje okoljske ozaveščenosti smo prav tako predvidili ukrepe, ki so se na primeru dobre prakse odstranitve divjih odlagališč v drugih občinah pokazali kot uspešni (delavnice, zloženke, razstave, tekmovanja v zbiranju odpadkov za šole in vrtce, učni parki,...).  
Prenašam galerijo.
Za ogled strani potrebujete Flash Player
© Občina Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice - Norway Grants
Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma

Občina Moravske Toplice    Tel.: +386 (0)2 538 15 00    Fax.: +386 (0)2 538 15 02    Internet: www.moravske-toplice.si

Produkcija: Interplanet